දින 10ක කාලයක් ගුවන් මගීන්ට මෙරටට ඇතුළුවීමේ තහනමක්

වත්මන් කොවිඩ් තත්ත්වය හේතුවෙන් මැයි මස 21 වෙනිදා රාත්‍රී 11:59 සිට මැයි 31 වෙනිදා රාත්‍රී 11:59…