ගුවන් යානා ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු 27% කින් ඉහළට

ගුවන් යානා ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු 27% කින් ඉහළ නංවා ඇතැයි, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය…