2013 සිට දේශපාලන ලොක්කන් ගුවන් හමුදාවට පොලු තියලා

2013 සිට 2018 දක්වා කාලය තුළ ප්‍රභූ ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට රුපියල්…