ලංකාව එයාර් බස් සමාගමෙන් ඩොලර් බිලියනයක වන්දියක් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම ප්‍රංශයේ එයාර්බස් ගුවන් යානා නිෂ්පාදන සමාගමෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක(රුපියල් කෝටි 20,000 )…