ගේල් ගෙන් ඉන්දියාවට ස්තුතිය

ජැමෙයිකාවට කොරෝනා ඒනත් තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ක්‍රිස් ගේල් ඉන්දියාවට ස්තුතිය පළකර…