ලංකාවේ විස්මිත ගඟ මැද ගං ළිද

  ලංකාවේ සුන්දරතම ස්ථානයක් ලෙස ගොළුමලේ හැඳික්වෙනවා. මේ එහි සුන්දරය සංචාරයයි.