ගෝඨා ගෝ ගමට සහ මයිනා ගෝ ගමට පහරදුන් තවත් 6ක් අත්අඩංගුවට

ගෝඨා ගෝ ගමට සහ මයිනා ගෝ ගමට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවත් 6 දෙනෙකු අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…