2100 දී මිහිතලයෙන් අඩක් මාස 6ක්ම උණුසුම්

වසර 2100වන විට මිහිතලයේ අඩකට පමණ සෑම වසරකම මාස 6කට වැඩි කාලයක් පවත්නා ග්‍රීස්ම සෘතුවකට මුහුණ…

ගෝලීය උණුසුම සීමා නොකළොත් මිනිසාගේ කතාව අහවරයි

” ගංගා අපගේ සහෝදරයෝය. ඔවුන් අපගේ පිපාසාව නිවන්නෝය. ඔවුන් අපගේ බෝට්ටු රැගෙන යන්නෝය, අපගේ දරුවන්ගේ කුසගිනි…