සීෂෙල්ස් හීදී ලාංකිකයකු ඝාතනය ගැන පරීක්ෂණ ඇරඹෙයි

සීෂෙල්ස්හිදී ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එරට පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. සීෂෙල්ස්හි ලා ඩිගු…