හමුදා ඔත්තු බැලීමේ චන්ද්‍රිකාව බැලීමට උතුරු කොරියානු ජනපති යයි

උතුරු කොරියාවට අයත් ප්‍රථම හමුදා ඔත්තු බැලීමේ චන්ද්‍රිකාවේ නිෂ්පාදන කටයුතු නිරීක්ෂණ සඳහා එරට නායක කිම් ජොන්ග්…