චන්දිමාල්ගේ පාටියට ගිය කලා පවුලක සාමාජිකාවක් සොයයි

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් කොළඹ තරු පංතියේ හෝටලයකදී පැවැති සාදයට සහභාගි වූයේ යැයි කියන ප්‍රසිද්ධ කළා…