පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් සංවාදය ගැන ඇමති චමල්ගේ කණගාටුව

අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තම කණගාටුව පළ කරන බව හිටපු කථානායක අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ…