පාඨලී ස්වාධීන වෙයි

තමන් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයකු වරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන බව සමගි ජන බලවේග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවක…