“ජන්දයක් තියන්න බැරි තරම් රට බංකොලොත් නෑ” – චරිත හේරත්

මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නොහැකි තරම් රට බංකොලොත් වී නොතිබුණද, ආණ්ඩුව දේශපාලන වශයෙන් බංකොළොත් වීම මැතිවරණය කල්යාමට බලපා…