චීන ප්‍රහාරක යානා තායිවානයට ඉහළින් ගිහින්

චිනයට අයත් බෝම්බ හෙළන ගුවන් යානා 8 ක් හා ප්‍රහාරක යානා 4ක් තම රටට ඉහළින් පියාසර…