චීන ණය වෙනුවට මෙරට ව්‍යාපෘති පවරා දෙනවාද ? විපක්ෂය අසයි

ණය ගෙවන්න බැරි නම් චීන ආයෝජනයෙන් කළ ශ්‍රී ලංකාවෙි සම්පත් සින්නක්කරව ලියා දෙන්නැයි චීනය පවසා තිබෙන…