ලක්ෂ 430 චෙක්පත් වංචාවට තවත් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

ව්‍යාජ චෙක්පත් ඉදිරිපත් කරමින් පෞද්ගලික ආයතනයකින් රුපියල් ලක්ෂ 430 ක මුදලක් ලබා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළ තවත්…