ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණයට තවමත් ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලැබී නැහැ – මුද්‍රණාලයාධිපතිනිය

ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා මේ වන තෙක් ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් පොලිසිය ලබාදී නොමැති බව රජයේ මුද්‍රණාලය පවසයි. …

මැතිවරණයේ මුද්‍රණ කටයුතු කිරීමට මුද්‍රණාලය බැඳී සිටිනවා – මැතිවරණ කොමිසම

මීට පෙර කිසිදු අවස්ථාවක ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා මුදල් ලබාදෙන ලෙසට රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් ඉල්ලීමක් සිදුකර…