ලංකාවේ ජංගම දුරකථන සබඳතා ගණන තුන් කෝටි දස ලක්ෂයක් /ජනගහනයටත් වඩා වැඩියි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සියයට අසූවක් (80%) ජංගම දුරකතන භාවිතා කරන බව FITIS ඩිජිටල් සේවා පරිච්ඡේදයේ සභාපති…