සාමකාමී විරෝධතා අයිතිය සුරකින්න / ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය දන්වයි

සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ගේ මානව හිමිකම් තහවුරු කරන බවට රජයෙන් සහිතකයක් ලබාදිය යුතු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම්…