චීනය ජනගහන අර්බුධයක

ලබන සතියේ බීජීනයට රැස්වන චීන දේශපාලන මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන් මූලික කරුණු 2ක් පිළිබද සාකච්ජා කිරීමට නියමිත බව…