ජන්දයට බාධා කළ නිලධාරීන්ට අනුගමනය කරන පියවර ගැන විස්තර ඉල්ලයි

පැෆ්රල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත විශේෂ ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සහතික කර…

ජන්දයට තවත් කොක්කක් /වාහන සීමා කරයි /භාණ්ඩාගාරයෙන් නියෝගයක්

රජයේ වාහන භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් භාණ්ඩාගාරය විසින් සියලු ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබේ. රාජ්‍ය ආයතන වල…