ගාළු මුවදොර අරගලය 5 වන දිනටත්

එක අරමුණක් වෙනුවෙන් පැමිණි ජනතාව ජනාධිපති කාර්යාලය අසල පවත්වන විරෝධතාවයේ 5 වන දිනය අදයි. මෙම පිරිස…

ගාළු මුවදොර විරෝධය සිව් වැනි දිනටත්

කිසිඳු දේශපාලනඥයෙකුගේ හෝ දේශපාලන පක්ෂයක මැදිහත්වීමකින් තොරව පසුගිය 09 වැනිදා උදෑසන සිට කොළඹට පැමිණි ජනතාව අද…