ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු සමුළුවෙන් නිවේදනයක්

නීතියනුකූලව පත්ව ඇති පාර්ලිමේන්තුවෙන් පවා විමසීමකින් තොරව පත්කළ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය නිසා” එක් රටක් එක්…