පාස්කු ඉරිදා කොමිසමේ වාර්තාව නීතිපතිට යොමුකරයි

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාර මාලාව පිළිබඳව සොයාබැලූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම් සභා විමර්ශන වාර්තාවේ පිටපතක් නීතිපතිවරයා වෙත ලබාදී…