ගාලුමුවදොර අරගලකරුවන් ඉවත් කිරීමට පියවර

ගාලු මුවදොර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට එහි පිවිසුම අවහිර කරමින් සිටි අරගලකරුවන් සහ අට්ටාල ඉවත් කිරීමට…

ගාලු මුවදොර නොනවතින අරගලය 3 වන දිනටත්

ජනාධිපතිවරයාට සහ ආණ්ඩුවට වහාම ඉවත් වන ලෙස බලකරමින් කොටුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල පැවැත්වෙන විරෝධතා ක්‍රියාමාර්ගය…

ගෝල්ෆේස් විරෝධතාවය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි – Video

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ක්‍ගෝල්ෆේස් විරෝධතාවය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි – Videoරියාත්මක විරෝධතාවය දෙවන දිනටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින්…

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවය අඛණ්ඩව(Video)

කොළඹ කොටුවේ පිහිටි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ක්‍රියාත්මක විරෝධතාවය අඛණ්ඩ මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. විරෝධතාකරුවන් එම…