ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අවට ආරක්ෂාව තර කෙරේ

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අවට ආරක්ෂාව තර කර ඇති බව ආරක්ෂක අංශ පවසනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දෙසට…