පොහොර ගෙන්වීම ගැන චෝදනාවට ජනාධිපති ලේකම්ගෙන් ප්‍රතිචාර

“ඉන්දියානු පොහොරවලට ගෙවීමට කෝටි 29ක් පුද්ගලික ගිණුමකට – ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර බලපෑම් කරලා” යන මැයෙන්…