ඉන්දු පකිස්ථාන දේශසීමාවේ ඉන්දියාව දැවැන්ත කොඩි ගසක්

72 වන ජනරජ දිනය මුල් කර ගනිමින් ජම්මු කාශ්මීරයේ ඉන්දීය – පකිස්ථාන දේශසීමාවේ අඩි 131 ක්…