හැට නව ලක්ෂයක ජනවරම යනු කුමක්දැයි ඇතමුන් යළි කියවාගත යුතුයි – රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර

අ ෙඟ් වාඩිවී කණ කෑම ,බාධා දුෂ්කරතා, කුමන්ත‍්‍රණ, සියල්ල මැද යළිත් දේශ හිතෛෂී ප‍්‍රගතිශීලී බලවේගය වෙත…