පානිය ජලයත් අර්බුධයක / ජනතාවට පණිවිඩයක්

ඉදිරියේදී පානීය ජල අර්බුදයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් මතුව තිබෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලයේ සහකාර…