කොළඹ හදිසි ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට පැය 12ක හදිසි ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන බව ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසනවා. රාත්‍රී…

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක පැය 09ක ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක අනිද්දා දිනයේ පැය 09ක ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන…