ජල ගාස්තුව අද සිට ඉහළ යයි

ජල ගාස්තු සියයට 130 කින් ඉහළ දැමීම අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන…