සුදු පැහැති නවීන ජල ප්‍රහාරක රථය මාලි රාජ්‍යයේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට බව කියයි

සුදු පැහැති නවීන ජල ප්‍රහාරක රථයක් ගෙන්වා ඇති බවට පලවූ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා.…