ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින් 40,000 කගේ ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට තීරණයක්

මාස කිහිපයක් ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින් 40,000කට අධික සංඛ්‍යාවක ජල සබඳතා විසන්ධි කිරීමට සිදුව ඇති බව…

බිල්පත් නොගෙවූ 73,000 කගේ ජල සැපයුම් කපා හැරීමට සූදානම්

මාස හයකට වැඩි කාලයක් ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයන් 73,000කගේ ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා…