අගෝස්තු මුල සිට ජල බිල්පත වැඩිවන ලකුණු

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) විසින් ජල බිල්පත් ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා…