අයහපත් කාලගුණයෙන් ප්‍රදේශ රැසකට බලපෑම්

අයහපත් කාලගුණයෙන් ප්‍රදේශ රැසක ජනතාවට බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. පහත් බිම් ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශවල…