අද සිට විදුලි කප්පාදුවක්

ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය හා බලාගාර සතු ඉන්ධන සීමා වීම හේතුවෙන් අද (15) සිට දෛනිකව විදුලි කප්පාදුවක්…