ජලාශවල ජල මට්ටම් අඛණ්ඩව පහළට / ජල විදුලි නිෂ්පාදනයට බාධා

ජල විදුලි බලාගාරය ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම ශීඝ්‍රයෙන් අඩුවීම හේතුවෙන් ජල විදුලි උත්පාදනයට තවදුරටත් බාධා එල්ල…