ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 60ක් දක්වා ඉහළට

අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ ජල විදුලිය උත්පාදනය මේ වන විට දෛනික විදුලි උත්පාදනයෙන් සියයට හැටක් දක්වා ඉහළ…

විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම සියයට 15කින් ඉහළට

පවතින වැසි තත්වය හේතුවෙන් විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශ වල ජල ධාරීතාවය සියයට 10ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයකින්…