රතු නිවේදන නිකුත් කළ ජල සැපයුම් විසන්ධි කිරීමට පියවර

රතු නිවේදන නිකුත් කළ පාරිභෝගිකයන්ගේ ජල සැපයුම් විසන්ධි කිරීමට ජාතික ජල සම්පත් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය තීරණය…