ජල ගාස්තුවට දුන් වට්ටම අත්හිටුවයි

ජල ඒකක 25 ට අඩුවෙන් පාරිභෝජනය කරන පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදුන් සියයට 10 ක වට්ටම මෙම මස සිට…