කැනඩාවේ සිදුවූ පිහි ඇනුම් කිහිපයකින් 10 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

කැනඩාවේ සිදුවූ පිහි ඇනුම් කිහිපයකින් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මධ්‍යම කැනඩාවේ සස්කැච්වන් ප්‍රාන්තයේදීයි මෙම…