ඉන්දියාව සමග ඇති කර ගත් ගිවිසුම් ගැන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ඉන්දීය රජය සමග මෑතකදී අත්සන් කරන ලද සමුද්‍රීය ආරක්ෂක ගිවිසුම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට…

රටේ ආරක්ෂාව ගැන ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අනිසි බියක් ඇතිකර නොගන්නැයි ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා ජනතාවට දැනුම්…