ජාතියේ අභිමානය පාපිස්නාවක් කර ඩොලර් 12ක මිලකට අලෙවියට

අන්තර්ජාලය මගින් භාණ්ඩ අලෙවි කරන ලොව ප්‍රමුඛ ආයතනයක් වන ඇමසන් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොඩිය සහිත…