නාඩු සහල් වෙනුවෙන් ඇමති විමල්ගෙනුත් නව මිලක්

2022 වසරේ අය වැය වෙනුවෙන් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ යෝජනා මාලාවක් යොමුකර තිබෙනවා. එම යෝජනා මගින් දැනුම්…