අප්‍රේල් 20 අරගල දිනයක් / වෘත්තිය සමිති සටනට

එළැඹෙන 20 වැනිදා ජාතික විරෝධතා දිනයක් ලෙස නම් කරමින් සියලු වැඩ බිම් තුළ අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් දියත්…