කැමරාවේ සටහන් වූ අති දුර්ලභ ජායාරූපය

අති දුර්ලභ මට්ටමේ සේයාරුවක් ලබා ගැනීමට අමෙරිකානු ජායාරූප ශිල්පියකු සමත්ව තිබෙනවා. ඒ නිව් මෙක්සිකෝ හී පීකොස්…