ජැකලින්ට සුකේෂ්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිවිරෝධී දේපොලක්

මුදල් විශුද්ධිකරණයට චෝදනා ලබා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින කොන්මන් සුකේෂ් චන්ද්‍රශේඛර්, තමාට ශ්‍රී ලංකාවේ වැලිගම ප්‍රදේශනේ දේපොලක්…