ජීවන් කුමාරතුංග ශ්‍රීලනිපය අත හරී

මේ රටේ පංච මහා බලවේගය ජීවත්වීමේ අයිතිය ඉල්ලා මහ පාරේ සටන් කරද්දී , ශ්‍රී ලංකා නිදහස්…